Zawiadomienie RP I Ds 10.2017

Stosownie do art. 318 k.p.k. oraz art. 131 § 2 i § 3 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Lublinie zawiadamia pokrzywdzonych i ich pełnomocników w sprawie RP I Ds 10.2017 dotyczącej:

1. spłacania, w okresie od czerwca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w Warszawie, przez zagrożoną niewypłacalnością lub upadłością Block Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą w imieniu konsorcjum przedsiębiorców: Block Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, Block a.s. z siedzibą w Pradze i JP Contracting pl Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzonego celem realizacji umowy dotyczącej rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, niektórych ich wierzycieli przy braku możliwości zaspokojenia wszystkich, czym działano na szkodę pozostałych wierzycieli, tj. o przestępstwo z art. 302 § 1 k.k.,

2. udaremnienia lub ograniczenia, w okresie od czerwca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w Warszawie i Pradze, zaspokojenia należności wierzycieli, m.in. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, przez wchodzących w skład konsorcjum, utworzonego celem realizacji umowy zawartej z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie dotyczącej rozbudowy i modernizacji wymienionego Centrum, przedsiębiorców: Block Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, Block a.s. z siedzibą w Pradze i JP Contracting pl Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez utworzenie w oparciu o przepisy prawa nowej jednostki gospodarczej w postaci Healthcare Construction a.s. z siedzibą w Pradze i przeniesienie na nią składników majątku, tj. o przestępstwo z art. 301 § 1 k.k.,

że postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. w w/w sprawie zasięgnięto opinii biegłego z zakresu rachunkowości i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw z Lublin Forensic Group w Lublinie, ul. Nowy Świat 38, celem ustalenia prawidłowości zaspokajania polskich wierzycieli spółek: Block Sp. z o.o., JP Contracting pl Sp. z o.o., Block a.s. i Healthcare Construction a.s. oraz zasadności ekonomicznej utworzenia Healthcare Construction a.s., wskazując termin wydania opinii do dnia 31 grudnia 2020 r.

Poucza się, że odpis w/w postanowienia zostanie doręczony pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia.

Autor: mk, 2020-04-06 14:25