Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

  • Prawo karne - Vademecum

    Prawo karne - Vademecum

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2015 r. poz.848 )

 

Na podstawie art. 300 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Lista plików