Wejscie w zycie ustawy o prokuraturze

Wejście  w  życie  ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze

(Dz. U. z 2016 poz. 177)

Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).        

            Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 38. § 1 )

Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturze regionalnej, wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych (art. 30)  

 

Art. 51. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 2. Do czasu powołania prokuratorów, o których mowa w art. 53 § 1, ich zadania wykonują prokuratorzy apelacyjni,  okręgowi i rejonowi oraz ich zastępcy, a także pozostali prokuratorzy powołani do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na podstawie przepisów dotychczasowych.

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów funkcyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( art. 53 § 1 ) 

 

W związku z powyższym niektóre informacje, dostępne dotychczas na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, w szczególności dotyczące struktury organizacyjnej i osób pełniących w niej funkcje oraz logotypu będą nieadekwatne do stanu wynikającego  z  wejścia w życie przepisów powyższych ustaw.

Z chwilą zakończenia reorganizacji, wskazane wyżej informacje, udostępniane na stronie internetowej, zostaną niezwłocznie zaktualizowane, włącznie z uwzględnieniem zmian w zakresie logotypu jednostki.

Poniżej zamieszczony został wyciąg z art. 22 ustawy Prawo o prokuraturze,  zawierający podstawowe regulacje dotyczące organizacji i zadań prokuratury regionalnej.

Prokuraturę regionalną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych ( § 1)

Do podstawowych zadań prokuratury regionalnej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych (§ 2)

Prokuraturą regionalną kieruje prokurator regionalny ( § 3 )

Prokurator regionalny jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur  okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej (§ 4) 

Zastępca prokuratora regionalnego kieruje prokuraturą regionalną w zakresie ustalonym przez prokuratora regionalnego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej ( § 5) 

Prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje, po przedstawieniu kandydatury zgromadzeniu prokuratorów, i odwołuje Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego ( art. 15 § 1)

Pełny tekst obu wyżej wymienionych ustaw dostępny jest poniżej.

 

 

 

 

 

Lista plików