Stanowisko Prokuratury Regionalnej w Lublinie w sprawie nieprawdziwych informacji Gazety Wyborczej o śledztwie dotyczącym niegospodarności w PKP Cargo

 

 

 

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie oświadcza, iż informacje zawarte w artykule Gazety Wyborczej z 10 lutego 2021 r sugerujące pozamerytoryczny charakter śledztwa w sprawie niegospodarności w spółce PKP Cargo są nieprawdziwe.

 

Zarzuty jakie prokuratura przedstawiła pięciu członkom zarządu spółki PKP Cargo są efektem wszczętego w 2016 r. śledztwa. Zainicjowało je zawiadomienie nowego Zarządu Spółki oparte na ekspertyzie biegłych. Dotyczą  zakupu przez PKP Cargo 80 % udziałów w mającej siedzibę w Amsterdamie spółce Advanced World Transport B.V. realizującej m.in. kolejowe przewozy towarowe na terenie Czech. Z ustaleń śledztwa wynika, że cena dokonanej w grudniu 2014 roku transakcji, wynosząca ponad 103 mln Euro, została zawyżona o prawie 58 mln Euro, a więc po przeliczeniu ponad 249 mln zł. Zgromadzony w śledztwie dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów również 8 członkom rady nadzorczej spółki.

 

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci między innymi dokumentacji ze spółki PKP Cargo, jednego z domu maklerskiego, międzynarodowej firmy audytorskiej, branżowych stowarzyszeń oraz zeznań kilkudziesięciu świadków.

 

Materiał dowodowy zgromadzony przez prokuratora był wielokrotnie oceniany przez sądy powszechne różnych instancji, w tym Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie. Żaden z tych sądów nie zakwestionował zasadności przedstawienia zarzutów podejrzanym. Wręcz przeciwnie, Sąd Rejonowy Lublin  Zachód w Lublinie procedujący w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie środków zapobiegawczych stwierdził wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych członków zarządu zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Postanowienia utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Lublinie. Utrzymał również w mocy zastosowane przez prokuratora na majątkach 12 podejrzanych zabezpieczenia majątkowe na poczet grożących im kar i obowiązków naprawienia szkody.

 

Również wspomniana w publikacji Gazety Wyborczej ekspertyza stanowiąca podstawę zawiadomienia o przestępstwie w tej sprawie nie została zakwestionowana przez Sąd. Wręcz przeciwnie. Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie rozpatrujący skargi procesowe obrońców podejrzanych stwierdził, że wartość dowodowa tej ekspertyzy została zweryfikowana i wprowadzona do materiału dowodowego poprzez przesłuchanie w śledztwie pod rygorem odpowiedzialności karnej jej autorów. Eksperci w sposób spójny i stanowczy wskazali na podstawy przyjętych założeń i metodykę swojej pracy oraz podtrzymali stwierdzenia o nieprawidłowościach skutkujących błędnie określoną ceną nabycia udziałów w spółce Advanced World Transport B.V.

 

Aktualnie w sprawie realizowane są czynności procesowe mające na celu zgromadzenie kompletnego materiału dowodowego, który zostanie przekazany biegłym w celu wydania kompleksowej opinii.

 

 

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie 

Autor: mk, 2021-02-11 14:05