Plan postępowań o udziale zamówień w 2018 roku

Działając na podstawie art. 13 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1597) Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

Lista plików