Oświadczenie prokuratury w sprawie realizacji czynności przez CBA w postępowaniu dotyczącym spółki giełdowej Polnord

 

 

 

 

W związku z bezzasadnymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Poznaniu uwzględniającymi zażalenia na zatrzymania Tomasza Sz. i Bartosza P. prokuratura informuje, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest właściwą służbą do prowadzenia wielkich śledztw gospodarczych, w tym śledztwa dotyczącego przywłaszczenia środków pieniężnych spółki giełdowej Polnord.

Śledztwo przeciwko Tomaszowi Sz., Bartoszowi P. i innym podejrzanym o przywłaszczenie środków Polnordu zostało wszczęte z art. 296 kodeksu karnego. Jest to rodzaj przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, określanego często jako „przestępstwo menadżerskie”.

Przestępstwo to znajduje się w ustawowym katalogu przestępstw, którymi zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ustawa zastrzega, że CBA może zajmować się przestępstwami z art. 296 kk tylko wówczas, gdy działa w zakresie wskazanych w art. 1 ustawy o CBA właściwości. Do właściwości tych należy m.in. zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Nie ulega wątpliwości, że czyny popełnione przez Tomasza Sz., Bartosza P. i innych podejrzanych godziły w interesy ekonomiczne państwa. Akcjonariuszami Polnordu – spółki, która stała się ofiarą działań podejrzanych – były spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wyprowadzenie dziesiątków milionów złotych z Polnordu w oczywisty sposób uderzało więc pośrednio w interes Skarbu Państwa.

Okoliczności wskazują, iż jest to zgodne z ustawą o CBA, która mówi w art. 1 ust 4, że działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, w rozumieniu ustawy, jest każde zachowanie mogące spowodować w mieniu przedsiębiorcy z udziałem Skarbu Państwa znaczną szkodę. Interpretacja, jaka przedstawił Sąd nie znajduje wytłumaczenia w zapisie ustawy.

Czyny popełnione przez Tomasza Sz., Bartosza P. i ich wspólników godziły również w ekonomiczny interes państwa naruszając zaufanie społeczne w obrocie gospodarczym. Zgodnie z ugruntowanym piśmiennictwem prawniczym art. 296 kk chroni nie tylko interesy konkretnych pokrzywdzonych – w tym przypadku spółki Polnord – ale również ponadindywidualne interesy gospodarcze społeczeństwa.

Zgodnie z przepisami k.p.k. wybór służby prowadzącej postępowanie  należy do wyłącznej domeny prokuratury. Żaden Sąd ani sędzia, nie ma kompetencji ustawowych, do decydowania kto prowadzi śledztwo, jaki ma być jego zakres i kto ma w nim status podejrzanego.

Prokuratura zdecydowała, iż CBA będzie dalej prowadzić postępowanie karne dotyczące przywłaszczenia środków Polnordu. Śledztwo to ma bezpośredni związek z ustawowymi zadaniami CBA i przynależy do właściwości tego organu ścigania.

Autor: AJ, 2021-01-29 13:19