Ogłosznie o umorzeniu RP VII Ds 41.2018

Prokuratura Regionalna w Lublinie na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 100 § 2 k.p.k. zawiadamia, że:

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. umorzono na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego śledztwo prowadzone za sygn. RP VII Ds 41.2018 (uprzednio sygn. IV Ds. 47.2016) dotyczące dotyczącej zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 6 września 2016 r. w Poniatowej, woj. lubelskiego, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia pacjentów Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala w Poniatowej, poprzez zaniechanie organizacji właściwej opieki nad osobami po operacjach onkologicznych, przeprowadzonych w w/w oddziale, przez osoby na których ciążył obowiązek opieki nad nimi, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. i innych czynów.  

 

W terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia pokrzywdzonym opisanym wyżej czynem oraz osobom wykonującym na zasadzie art. 52 § 1 k.p.k. prawa zmarłych pokrzywdzonych, ich pełnomocnikom przysługuje prawo zwrócenia się do tutejszej Prokuratury o doręczenie odpisu w/w postanowienia.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w związku w związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  2019 roku, poz. 1694), która weszła w życie z dniem 5 października 2019 r., uległa zmianom m.in. procedura odwoławcza od wydanych postanowień o umorzeniu postępowania. Zgodnie z nowym brzemieniem przepisów, jeżeli ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia postanowienie, to podlega ono zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia, pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienie przewidziane w art. 306 § 1 i § 1a k.p.k., może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k ).

Autor: mk, 2020-07-02 14:40