Ogłoszenie z dnia 28 marca 2019 roku o konkursie na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 z dnia 28  marca  2019  r.

 PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

 O KONKURSIE  NR RP III WOS 1111.7.2019

 na stanowisko asystenta prokuratora

 

 

Prokurator Regionalny w Lublinie działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, poz. 1767 t.j.)  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016  r. w sprawie przeprowadzania konkursu  na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838)

 

ogłasza

 

konkurs nr RP III WOS 1111.7.2019 na pięć  wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

ul. Okopowa 2a 20 – 950 Lublin

 

         Do podstawowego zakresu zadań na tym stanowisku będzie należało wykonywanie czynności wskazanych w art. 175 § 2 i 3  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, poz. 1767 t.j.).

 

         Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni spełniać kryteria określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, poz. 1767 t.j.).

 

         Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora (kandydaci) składają zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa poniżej, osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Regionalnej w Lublinie przy ul. Okopowej 2a, pokój nr 19 lub drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) – w terminie do dnia 6 maja 2019 r.

 

 Wymagane dokumenty:

 

1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)    oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, poz. 1767 t.j.);

5)    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)    aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  osobistych;

7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)    informacja  z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu, będą umieszczane w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, na stronie internetowej tejże prokuratury –  www.lublin.pr.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony w poniżej wskazanych terminach:

 

1)     wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia warunków formalnych przystąpienia do konkursu;

2)    testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego -  w dniu 16 maja 2019 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie;

 3)    rozmowy kwalifikacyjnej - w dniu 27 maja 2019 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

 

          Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu określone są w § od 7 do 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838).

           Informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydatów  zakwalifikowanych  do zatrudnienia w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie albo informacją, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów oraz rezerwową listą kandydatów albo informacją, że taka lista nie została sporządzona – zostaną zamieszczone w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.lublin.pr.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

PROKURATOR  REGIONALNY

w Lublinie

Jerzy Ziarkiewicz

 

 

 

Autor: AJ, 2019-03-28 14:16
Lista plików