Ogłoszenie w sprawie RP I Ds 10.2017

 „Stosownie do art. 318 k.p.k. oraz art. 131 § 2 i § 3 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Lublinie zawiadamia pokrzywdzonych i ich pełnomocników w sprawie RP I Ds 10.2017 dotyczącej:

 

1. spłacania, w okresie od czerwca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w Warszawie, przez zagrożoną niewypłacalnością lub upadłością Block Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą w imieniu konsorcjum przedsiębiorców: Block Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, Block a.s. z siedzibą w Pradze i JP Contracting pl Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzonego celem realizacji umowy dotyczącej rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, niektórych ich wierzycieli przy braku możliwości zaspokojenia wszystkich, czym działano na szkodę pozostałych wierzycieli, tj. o przestępstwo z art. 302 § 1 k.k.,

 

2. udaremnienia lub ograniczenia, w okresie od czerwca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w Warszawie i Pradze, zaspokojenia należności wierzycieli, m.in. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, przez wchodzących w skład konsorcjum, utworzonego celem realizacji umowy zawartej z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie dotyczącej rozbudowy i modernizacji wymienionego Centrum, przedsiębiorców: Block Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, Block a.s. z siedzibą w Pradze i JP Contracting pl Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez utworzenie w oparciu o przepisy prawa nowej jednostki gospodarczej w postaci Healthcare Construction a.s. z siedzibą w Pradze i przeniesienie na nią składników majątku, tj. o przestępstwo z art. 301 § 1 k.k.,

 

że postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 r. w w/w sprawie zmieniono postanowienie z dnia 23 marca 2020 r. o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu rachunkowości i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw z Lublin Forensic Group w Lublinie w ten sposób, że w pkt III części dyspozytywnej postanowienia wskazującym termin do wydania opinii zastąpiono datę: „31 grudnia 2020 r.” datą: „31 marca 2021 r.”

 

Poucza się, że odpis w/w postanowienia zostanie doręczony pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia.”

 

Autor: mk, 2021-01-15 16:09