Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

23 lutego 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowej Administracji Skarbowej  zatrzymali 10 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy.

Fikcyjny obrót panelami fotowoltaicznymi

Siedmiu spośród zatrzymanych to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział w przestępczym procederze opartym na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Osoby te usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT, popełniania oszustw poprzez narażenie podatku na uszczuplenie oraz dokonanie tego rodzaju uszczuplenia, a także wystawiania w sposób nierzetelny faktur VAT, poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji handlowych.

Straty Skarbu Państwa sięgają miliarda złotych

Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej osób zatrzymanych 23 lutego 2021 r. została oszacowana na kwotę 35 milionów złotych. Jednocześnie, w całej sprawie uszczuplenia podatkowe lub narażenia na ich uszczuplenie opiewają na łączną kwotę około miliarda złotych.

Pranie brudnych pieniędzy

Trzech zatrzymanych to osoby, których rola w zorganizowanej grupie przestępczej, polegała na nabyciu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i budynków pozostałych w wyniku procesu likwidacji Huty „Jedność” w Siemianowicach Śląskich za korzyści majątkowe uzyskane w wyniku popełniania przestępstw tzw. „karuzelowych”. Osobom tym zostały przedstawione zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie co najmniej 3 milionów złotych.

Jeden z zatrzymanych powiązany z sopockim klubem Zatoka Sztuki

Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. Łukasz M., zarządzający lokalem Zatoka Sztuki w Sopocie oraz zajmujący się rejestracją licznych spółek na terenie Republiki Cypru. Łukasz M. odgrywał wiodącą rolę w procederze legalizowania przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 3 milionów złotych.

Mechanizm wyłudzania podatku VAT – pozorowane transakcje

Działanie sprawców polegało na fikcyjnym obrocie na terenie kraju panelami fotowoltaicznymi. Podmioty gospodarcze, stworzone w celu udziału w przestępczym procederze, uczestniczyły w obrocie handlowym panelami z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami. Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych dokonywano pozorowanych transakcji sprzedaży lub nabycia paneli. Następnie, posługując się nierzetelnymi dokumentami mającymi potwierdzać obrót handlowy, sprawcy ubiegali się o zwrot nienależnego podatku VAT.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 40 milionów złotych

Na skutek działań w obszarze odzyskiwania mienia na majątku podejrzanych zostało zabezpieczone prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o wartości 40 milionów złotych, luksusowe zegarki o wartości 150 000 złotych i gotówka w łącznej kwocie 200 000 złotych. Mienie zostało zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych.

Wnioski o tymczasowe aresztowanie

Wobec dwóch podejrzanych, tj. Łukasza M. i działającego z nim wspólnie i w porozumieniu Tomasza F. prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wobec podejrzanego Łukasza M. poręczenie majątkowe w wysokości 500 000 złotych, zaś wobec Tomasza F. w kwocie 300 000 złotych oraz dozór Policji wobec obydwu podejrzanych. Prokurator nie zgadza się z postanowieniami sądu i złoży od nich zażalenie, albowiem w przypadku podejrzanych Łukasz M. i Tomasza F. jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zagwarantować prawidłowy bieg postępowania.

Współpraca prokuratury z organami ścigania

Zatrzymania są efektem śledztwa dotyczącego wyłudzania podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi w latach 2010-2017. Postępowanie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie prowadzą: Zarząd w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, Delegatura w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej.

261 podejrzanych w śledztwie

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie odbyły się w lutym 2017 r . Dotychczas, zarzuty w tej sprawie przedstawiono 261 osobom.

W toku śledztwa ustanowiono zabezpieczenia majątkowe na mieniu w łącznej kwocie ponad 100 milinów złotych. Zabezpieczeniami objęte zostały nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, gotówka, wartościowe ruchomości, w tym luksusowe zegarki podejrzanych. Dodatkowo, w ramach zabezpieczenia majątkowego został ustanowiony przymusowy zarząd przedsiębiorstwa zajmującego się handlem panelami fotowoltaicznymi i stalą.

Materiał dowodowy zawiera się w 230 tomach akt głównych oraz ponad 600 tomach załączników.

 

Autor: pm, 2021-02-26 08:59