Informacja publiczna

  • Informacja publiczna - informator

    Informacja publiczna - informator
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
— wyciąg z przepisów:

  • Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
  • Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
  • Art. 2. 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
  • Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  • Art. 10. 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać za pośrednictwem:

Lista plików