Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2018 roku - konkurs na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego

 

 

 

 

 

 

RP III WOS 1111. 18  .2018

 

Ogłoszenie

 

z dnia 19 czerwca 2018 r.

 

Prokurator Regionalny w Lublinie

ogłasza konkurs na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

1.    Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20‑950 Lublin.

 

2.    Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej  w Lublinie – RP III WOS 1111.18.2018.

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nie osiąga wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z tym, stosownie do art. 3b ustawy o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 r. ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 2142, z późn. zm.) pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

 

3.    Określenie wolnych stanowisk pracy:

¨  ½ etatu stażysty – docelowo audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej
w Lublinie

 

4.    Opis stanowiska i warunki pracy na ww. stanowisku:

¨      praca jednozmianowa, w niepełnym wymiarze czasu pracy, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia,

¨      praca z przewagą wysiłku umysłowego, przy komputerze, wymagająca szczególnej koncentracji.

 

5.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-stażysty odcelowo audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 506) polegające w szczególności na: informowanie przełożonych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

¨      systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie,

¨      czynnościach doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionej jednostki prokuratury.

 

6.    Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 2 pkt 1 - 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), tj. wymagania niezbędne:

1)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

2)    nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

3)    posiadać nieposzlakowaną opinię,

4)    posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5)    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6)    posiadać wyższe wykształcenie,

7)    posiadać kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,

8)     posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 

7.    Pożądane dodatkowe wymagania od kandydata:

1)    posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem czy wykonywaniem czynności kontrolnych
w jednostkach sektora finansów publicznych,

2)    zdolności analityczne,

3)    znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

4)    samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

5)    odporność na stres,

6)    umiejętność pracy w zespole,

7)    wysoka wiedza ogólna i kultura osobista.

 

8.    Wymagane dokumenty, termin i miejsce ich złożenia:

1)      list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,

2)      CV,

3)       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(do pobrania z witryny internetowej Prokuratury Regionalnej  w Lublinie lub osobiście w pokoju nr 225 (II piętro) w budynku Prokuratury przy
ul. Okopowej 2a w Lublinie),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie, że nie jest prowadzone aktualnie przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji – druk zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,

9)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

10)   kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w punkcie 7 wymagań koniecznych,

11)   oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania wynikającego z art. 286 § 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

12)   kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań niezbędnych i dodatkowych,

13)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 3b ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

 

          Wymagane dokumenty należy składać w Biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Lublinie przy ul. Okopowej 2a, pokój nr 19 (na parterze) lub pocztą na adres Prokuratury w terminie do dnia 17 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

9.    Oświadczenia, o których mowa w ustępie 8 pkt 5, 6, 7, 8 i 11, winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

10.Konkurs na staż urzędniczy przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

 

11. Udział w konkursie mogą zgłosić kandydaci biorący udział w konkursie ogłoszonym przez Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2018 r. na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej
w Lublinie.

 

12.Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Regionalna
w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin; adres e-mail: sekretariat@lublin.pr.gov.pl tel. 81 52 88 225,

2)  inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie to: adres korespondencyjny Prokuratura Regionalna w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin , adres e-mail: iod@lublin.pr.gov.pl, tel. 81 52 88 153,

3)  podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu

  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko audytora     wewnętrznego ,

4)  podane dane są przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy i art. 6 ust. l pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

5)  dane przez Państwa podane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe nie podlegają również przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6)  w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewniają odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, biura obsługi prawnej itp.,

7)  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Jeżeli zostaną Państwo umieszczeni w tzw. "liście rezerwowych", dane przetwarzane będą przez okres jej ważności jednak nie dłużej niż l rok od momentu zakończenia rekrutacji.

8)  posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania,

9)  mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Prokurator Regionalny

w Lublinie

 

Katarzyna Fedeńczuk

 

 

 

Autor: AJ, 2018-06-19 15:32
Lista plików